Przepisy zawarte w rozporządzeniach zawierają dotychczasowe rozwiązania w zakresie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych. Dostosowują je jednak do nowelizacji w ustawach dotyczących podatków dochodowych. Stosowane w rozporządzeniach pojęcia są zbieżne z definicjami wprowadzonymi ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2193). Przepisy rozporządzeń są dopasowane do dyrektywy Rady Unii (UE) 2017/1852 z 10.10.2017 r. w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE (tzw. dyrektywa DRM).

Określono procedurę wzajemnego porozumiewania w sprawie korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, która wszczynana jest przez Ministra Finansów na wniosek podmiotu krajowego. Określono także terminy, w których powinno nastąpić zawiadomienie podmiotu krajowego o podjęciu przez MF postępowania porozumiewawczego (1 miesiąc) oraz jego zakończenie (2 lata od daty wszczęcia). Określono ponadto termin, po upływie którego podmiot krajowy traci prawo do złożenia wniosku o wszczęcie procedury porozumiewawczej.

W sprawach wszczętych na podstawie wniosków złożonych na podstawie przepisów dotychczasowych rozporządzeń a niezakończonych przed 1.1.2019 r. stosowane są dotychczasowe przepisy.