Od 1.1.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 24.12.2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2534). Rozporządzenie ma na celu dostosowanie do zmian wprowadzonych do ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.; dalej: AkcyzaU).

Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520) w art. 6 wprowadziła zmiany w AkcyzaU m.in. poprzez wprowadzenie odwołania do wyrobów akcyzowych, określonych w art. 103 ust. 5aa ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU) w miejsce dotychczasowego odwołania do paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do AkcyzaU. W konsekwencji tych zmian zaistniała konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy w tym zakresie. Rozporządzenie zostało dostosowane do przepisów regulujących zagadnienie ewidencjonowania wyrobów akcyzowych, określonych w art. 103 ust. 5aa VATU, nabywanych wewnątrzwspólnotowo na rzecz innego podmiotu. Przy czym wzory ewidencji i innych dokumentacji określone w załącznikach do nowego rozporządzenia pozostają bez zmian.