Są to następujące rozporządzenia delegowane Komisji Europejskiej (UE):

  1. 2019/1828 zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów (Dz.Urz. UE L 279/25), 
  2. 2019/1829 zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów (Dz.Urz. UE L 279/27),
  3. 2019/1830 zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane (Dz.Urz. UE L 279/29).

Kolejnym krokiem, w ślad za ww. rozporządzeniami, będzie zmiana rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 22.12.2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 2479).

Warto zwrócić uwagę na to, że progi unijne ulegają zmianie raz na dwa lata. Obecnie od 1.1.2020 r., biorąc pod uwagę treść rozporządzeń delegowanych Komisji (UE), nastąpi obniżenie wysokości progów unijnych, co oznacza, że zamawiający częściej będą musieli stosować bardziej rygorystyczne przepisy ZamPublU odnoszące się do regulacji o wartości równej progom unijnym lub większej. Nowe progi unijne, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE, w zależności od rodzaju zamawiającego i rodzaju zamówienia w ujęciu porównawczym z obecnym stanem prawnym przedstawia poniższa tabela 1.

Tabela 1. Progi unijne, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE, w zależności od rodzaju zamawiającego i rodzaju zamówienia w ujęciu porównawczym

Rodzaj zamawiającego

Progi unijne w euro obecnie obowiązujące

Progi unijne

w euro

od 1.1.2020 r.

Roboty budowlane

Dostawy lub usługi

Roboty budowlane

Dostawy lub usługi

Zamawiający tzw. szczebla centralnego

5 548 000

144 000

5 350 000

139 000

Zamawiający tzw. szczebla samorządowego

5 548 000

221 000

5 350 000

214 000

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

5 548 000

443 000

5 350 000

428 000

Zamawiający udzielający zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

5 548 000

443 000

5 350 000

428 000