Nowe progi potrąceń z emerytur i rent wynikają z art. 5 ustawy z 10.5.2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1076), który wchodzi w życie 1.7.2018 r. Przepis ten modyfikuje zasady dokonywania potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych, zawarte w ustawie z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm., dalej EmRentyFUSU). Jego skutkiem będzie zakończenie sporów interpretacyjnych między ZUS i komornikami co do wartości, jaka powinna pozostać emerytowi i renciście przy potrąceniach.

Wartość netto

Jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wysokość świadczenia emerytury i renty jest niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji (patrz tabela poniżej), potrąceń i egzekucji nie będzie się dokonywać. Zakazuje tego dodany do art. 141 ust. 1b EmRentyFUSU, zapisując wprost wykładnię stosowaną przez ZUS.

Rokroczna waloryzacja

To nie koniec dobrych informacji dla emerytów. Druga jest taka, że kwoty wolne od potrąceń nie tylko idą w górę, ale też będą co roku waloryzowane. W myśl dodanego do art. 141 ust. 1a EmRentyFUSU ma to następować od 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent. Ich wartość będzie podawana przez prezesa ZUS w formie komunikatu, publikowanego w Monitorze Polskim (dodany do art. 94 ust. 2 pkt 3 EmRentyFUSU).

Wysokość kwot wolnych od potrąceń

Rodzaj potrącanych należności

Kwota od 1 lipca 2018 r.

Kwota brutto do 30 czerwca 2018 r.

Świadczenia alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych + opłaty i koszty egzekucyjne

500 zł

514,90 zł

(50% x 1029,80 zł, tj. najniższej emerytury lub renty)

Należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego

Inne świadczenia niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych + opłaty i koszty egzekucyjne

825 zł

772,35 zł

(75% x 1029,80 zł, tj. najniższej emerytury lub renty)

– Świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie art. 98 ust. 3 EmRentyFUSU;

– Kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń;

– Kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny;

– Kwoty nienależnie pobranych: dodatku weterana poszkodowanego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

– Zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę;

– Zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty

660 zł

617,88 zł

(60% x 1029,80 zł, tj. najniższej emerytury lub renty)

Odpłatność za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – na wniosek dyrektorów tych placówek

200 zł

205,96 zł

(20% x 1029,80 zł, tj. najniższej emerytury lub renty)