Ulga dla młodych obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. Ulga dla młodych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Zwolnienie dotyczy przychodów, do których stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 27 PDOFizU (skala podatkowa).

O zastosowaniu ulgi dla młodych decyduje łączne spełnienie warunków odnoszących się do:
1) wieku podatnika,
2) rodzaju przychodów (w tym zasad opodatkowania),
3) limitu ulgi,
4) momentu uzyskania przychodów.

W zakresie tych warunków minister finansów przedstawił w objaśnieniach podatkowych szczegółowe dane.

Minister wyjaśnił, że aktualna (w stosunku do lat poprzednich) pozostaje zasada, zgodnie z którą koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, o których mowa w art. 22 ust. 2 PDOFizU (tj. koszty zryczałtowane, kwotowe), przysługują podatnikowi także w sytuacji, gdy podatnik nie uzyskuje przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. Dla zastosowania powyższych kosztów wystarczy, że podatnik świadczył pracę. Tym samym, prawo do omawianych kosztów istnieje również za okres, w którym podatnik, świadcząc pracę, nie uzyskał ww. przychodów, otrzymał je w wysokości niższej, niż limity określone ustawą, lub uzyskane przychody w całości korzystały ze zwolnienia od podatku (np. w danym miesiącu podatnik otrzymał jedynie diety z tytułu podróży służbowej wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a PDOFizU lub przychody objęte ulgą dla młodych).

W minister zawarł również objaśnienia dotyczące ulgi dla młodych w zakresie odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne; zastosowania ulgi dla młodych i ulga na dzieci, a także obowiązków płatnika w przypadku zastosowania ulgi dla młodych.

W przypadku, gdy płatnik nie wlicza przychodów objętych ulgą dla młodych do podstawy obliczenia zaliczki na podatek, to nie uwzględnia ich również w dochodach podatnika uzyskanych od początku roku.