Najważniejsze zmiany wprowadzone w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych to:

  • rozwiązania kładące nacisk na lepsze przygotowanie zamówienia;
  • wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych;
  • zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień;
  • zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców;
  • większa transparentność postępowań;
  • zaproponowanie mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów;
  • zmiany dotyczące umów o zamówienia publiczne, w tym regulacja kwestii waloryzacji kontraktów.

[Źródło: UZP]

Więcej informacji:

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych – zagadnienia wybrane dotyczące składania, otwarcia i oceny ofert

Projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych