Uczestnicy rynku zamówień publicznych będą mieli trochę czasu na zapoznanie się z nowymi przepisami, ponieważ zaczną obowiązywać od 1.1.2021 r. Z uwagi jednak na obszerność ustawy (ponad 600 artykułów), zmianę jej systematyki i tym samym numeracji przepisów, warto ze znacznym wyprzedzeniem zapoznać się z nowymi regulacjami oraz podjąć niezbędne działania przygotowawcze, zwłaszcza wewnątrz organizacji zamawiającego, aby być gotowym do wszczęcia i prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne na nowych zasadach nie tylko merytorycznie, ale też „technicznie”.

W tym ostatnim aspekcie dla przykładu można wskazać, że potrzeba dokonania dodatkowych czynności będzie wiązać się chociażby z nowymi obowiązkami ogłoszeniowymi w zakresie:

  • zamówień bagatelnych (tj. dotyczących jednorazowego zakupu o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto, niemniejszej jednak niż 50 000 zł netto), 
  • ogłaszania o wykonaniu umowy, czy też 
  • przygotowania (dostosowania) funkcjonujących u większości zamawiających wzorów specyfikacji istotnych warunków zamówienia – SIWZ (według nazewnictwa nowej ustawy – specyfikacji warunków zamówienia tj. SWZ) z uwzględnieniem nowych regulacji.