W przepisy nowej ustawy wprowadzają:

1) nowe kategorie instytucji obowiązanych,

2) nowy zakres zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (dalej: GIIF),

3) nowe cele i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego pełniącego funkcję doradczą i opiniodawczą przy GIIF,

4) mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,

5) zmienione obowiązki instytucji obowiązanych, w tym w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,

6) przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zmienione zasady dotyczące gromadzenia przez GIIF informacji potrzebnych do wypełniania przez niego zadań ustawowych, ich ochrony oraz udostępniania informacji innym podmiotom,

7) zmienione przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków,

8) zmienione zasady współpracy GIIF z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem,

9) zmienione przepisy dotyczące szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom,

10) zmienione przepisy dotyczące kontroli instytucji obowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje obowiązane nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na nie tą ustawą.

Udostępnianie wiedzy i informacji z zakresu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez GIIF, będzie stosownie do art. 12 ust. 1 tej ustawy, następować systematycznie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Finansów.