W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany dotyczą utworzenia nowej spółki handlowej – prostej spółki akcyjnej, zawierające w sobie cechy spółki z o.o. i spółki akcyjnej.

Zaproponowano w ustawie z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505) regulacje dotyczące nowej spółki – prostej spółki akcyjnej (PSA) które mają, zdaniem rządu, na celu uelastycznienie pewnych reguł stosowanych obecnie w odniesieniu do spółki z o.o., jak i do spółki akcyjnej, jak również połączenie w jednej formie korzystnych elementów właściwych dla tych dwóch spółek. Ma to zachęcić szerszy krąg podmiotów do zakładania działalności w proponowanej nowej formie.

Projekt zakłada stworzenie kompleksowych regulacji dotyczących prostej spółki akcyjnej, opierających się na następujących założeniach:

1) obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego (1 zł kapitału na start),

2) możliwość elastycznego kształtowania struktury majątkowej spółki (w tym emisji akcji bez wartości nominalnej),

3) wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wniesienie do spółki know-how, pracy i usług bez skomplikowanych i kosztownych wycen na etapie rozpoczynania działalności,

4) pozostawienie założycielom znacznej swobody w odniesieniu do organów spółki – wprowadzenie alternatywnego modelu zarządzania i nadzoru (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów),

5) prosta rejestracja elektroniczna w 24h za pomocą formularza oraz wykorzystywanie środków elektronicznych w funkcjonowaniu spółki.

Zmiany miałyby zacząć obowiązywać od 1.3.2020 r.