Wynika z niego, że do postępowań o udzielenie zamówienia, prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ZamPublU, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, wszczętych w okresie od 18.10.2018 r. do 31.12.2020 r. (tzw. okresie przejściowym) przepisów rozporządzenia nie stosuje się, z wyjątkiem przypadku, gdy zamawiający dopuścił możliwość komunikacji zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w dziale I w rozdziale 2a ZamPublU.

Obecnie wielu zamawiających korzysta z bezpłatnego miniPortalu, który miał być narzędziem tymczasowym, oddanym do użytku tylko w okresie przejściowym, do chwili powstania docelowej platformy e-Zamówienia. Niestety pierwotnie planowana nie powstała, ponieważ wykonawca, który ją tworzył, nie podołał zadaniu i rozwiązano z nim umowę. Podjęto kolejną „próbę” w kierunku stworzenia platformy e-Zamówienia, zmienionej koncepcyjnie, lecz wciąż, mając na celu zapewnienie większej dostępności systemu teleinformatycznego, zwłaszcza do składania ofert w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

We wrześniu 2019 r. UZP wszczął postępowanie na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie platformy e-Zamówienia wraz z usługą nadzoru autorskiego nad jej eksploatacją w okresie stabilizacji oraz usługą utrzymania przez okres 12 miesięcy. Niestety może okazać się, że platforma nie powstanie na czas, tj. aby zacząć działać 1.1.2021 r., ponieważ procedura wyłonienia wykonawcy przedłuża się. W dniu 21.1.2020 r. UZP, wypełniając wyrok KIO z 20.1.2020 r. (KIO 2469/19, KIO 2473/19) będący wynikiem odwołania wniesionego przez wykonawców Portal PZP Sp. z o.o. oraz Pentacomp System Informatyczne S.A., unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z 25.11.2019 r. oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ZamPublU dokonał odrzucenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego European Dynamics Luxembourg SA z siedzibą w Luksemburgu i European Dynamics SA. Krajowa Izba Odwoławcza uznała bowiem, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ w zakresie zaoferowania przez wykonawcę usług chmurowych EDHS oraz że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Powyższe stawia pod znakiem zapytania, czy w związku z opóźnieniami planowana na 1.1.2021 r. pełna elektronizacja co do zasady wszystkich polskich postępowań o zamówienie publiczne prowadzonych na podstawie przepisów ZamPublU zostanie ponownie odłożona w czasie.