Rozporządzenie wchodzi w życie 6.2.2020 r., ale określone w nim układ i forma przekazywania wyników mogą być stosowane także do wyników nieprzekazanych przed tą datą.

Wprowadzenie

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 20.1.2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz.U. z 2020 r. poz. 144) pozostaje w związku z rozporządzeniem Ministra Klimatu z 8.1.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. 2020 poz. 143; dalej: Rozporządzenie zmieniające).

Rozporządzenie zmieniające z dniem 1.1.2020 r. uchyla w § 5 ust. 2 i 3 oraz załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 19.11.2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. z 2008 r. nr 215 poz. 1366), wydanego na podstawie art. 149 ust. 2 i 4 ustawy z 27.4. 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1396 ze zm.). Uchylone przepisy i załączniki dotyczą dotychczas stosowanego układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobieranej wody oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

Obowiązek przekazywania wyników pomiarów 

Zgodnie z art. 304 ust. 1 PrWod, podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym:

1) do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych albo organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego – w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni;

2) do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska:

a) w przypadku pomiarów ciągłych – w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane – za I półrocze oraz w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane – za rok kalendarzowy,

b) w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu – w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane,

c) w pozostałych przypadkach – w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

Forma i układ przekazywanych wyników pomiarów

Układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych został określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia.

Układ przekazywanych wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi został określony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia.