Wzór ten stosuje się po raz pierwszy do rozliczenia podatku za lipiec 2019 r., a zatem pierwsza deklaracja podatkowa według nowego wzoru powinna zostać złożona do 25.7.2019 r. Wynika to z faktu, iż obowiązek zawierania umów o prowadzenie o pracowniczych planów kapitałowych (PPK) ma być wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób, dla których trzymiesięczny termin, w ciągu którego należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK będzie liczony od 1.7.2019 r.

W stosunku do dotychczas obowiązującej deklaracji FIN-1, dodano poz. 32 w części D.2., w której podatnicy podatku od niektórych instytucji finansowych, o których mowa w art. 4 pkt 5-8 ustawy z 4.10.2008 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215), będą mogli wykazać wartość aktywów zgromadzonych w ramach umów o prowadzenie PPK, jako kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania.