W załączniku do rozporządzenia określono wzór deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji: CIT-14.

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej przewidzianej w art. 22 ustawy z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193; dalej: ZmPDOFizPrOrdPU18).

Podatnicy składają deklarację CIT-14:

1) do 31.7.2019 r. – od przychodów odpowiadających łącznej kwocie wypłat z tytułu odsetek oraz dyskonta, dokonanych od 1.1.2014 r. do 30.6.2019 r. (art. 19 ust. 6 pkt 1 ZmPDOFizPrOrdPU18);

2) do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym uzyskano przychód, zgodnie z art. 27 ust. 1 PDOPrU – od przychodów odpowiadających łącznej kwocie wypłat z tytułu odsetek oraz dyskonta, dokonanych od 1.7.2019 r. do dnia wykupu obligacji lub spłaty pożyczki (art. 19 ust. 6 pkt 2 ZmPDOFizPrOrdPU18).