Przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika. To rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Finansów z 24.2.2009 r. w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (Dz. U. z 2018 r., poz. 630). Potrzeba wydania nowego rozporządzenia, wynikła z konieczności dostosowania jego treści do zmian wprowadzonych do ustawy z 6.12. 2008 r. o podatku akcyzowym ustawą z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. W wyniku tych zmian zaistniała konieczność wydania nowej deklaracji AKC-P, która stanowi załącznik do rozporządzenia. Z 1 lipca 2021 r. wejdą w życie regulacje, które przewidują m.in. obowiązek składania deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Stąd w deklaracji w sprawie deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika – wprowadzono obowiązek jej składania wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez portal PUESC, co wskazano w nagłówku wzoru deklaracji, w następującym brzmieniu: „Składanie w postaci elektronicznej: www. puesc.gov.pl”.