Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług został opracowany w związku ze zmianą art. 33b ust. 5 pkt 2 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU), stanowiącego podstawę wydania rozporządzenia. Zmiana tego przepisu ma charakter porządkujący i polega na dostosowaniu pojęć w nim użytych do tych, o których mowa w art. 33b ust. 1 VATU. „Pojedyncze pozwolenia” zostały bowiem zastąpione „odprawą scentralizowaną”. W związku z tym, przygotowano nowe rozporządzenie w miejsce obecnego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 24.2.2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 417 ze zm.).

Rozporządzenie określa:

1) wzór deklaracji o podatku od towarów i usług dla importu towarów (tj. deklaracji importowej), wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia;

2) miejsce i sposób składania deklaracji importowej;

3) właściwość miejscową naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Deklaracja importowa powinna być składana w dwóch egzemplarzach naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, w którym towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli celnej. Naczelnik urzędu celnoskarbowego potwierdza przyjęcie deklaracji importowej i zwraca potwierdzony egzemplarz podatnikowi.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.