Nowe rozwiązania

Nowelizacja wprowadza nowe rozwiązania podatkowe:

1) obniżoną stawkę podatku CIT w wysokości 9%, która będzie przysługiwać w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Stawka ta przysługiwać będzie podatnikom, u których przychody w danym (bieżącym) roku podatkowym nie przekroczyły, wyrażonej w złotych, kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 EUR (art. 19 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej PDOPrU);

2) zachętę do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego ( notional interest deduction – NID), która polega na możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego, w przypadku gdy źródłem finansowania spółki są dopłaty wnoszone przez wspólników lub tzw. zyski zatrzymane – art. 22 ust. 1ea Ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej PDOFizU) i art. 15cb PDOPrU.

Zmiany w CIT i PIT

Zmiany w obu podatkach dochodowych dotyczą:

1) rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi w działalności gospodarczej;

2) określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał;

3) podwyższenia kwot limitów (z 0,15% do 0,25 % kwoty wynagrodzeń) zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym;

4) umożliwienia – pod określonymi warunkami – posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji.

Zmiany w PIT

Zmiany, które odnoszą się tylko do PDOFizU dotyczą:

1) nieuzależniania preferencyjnego opodatkowania (dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci) od terminu złożenia wniosku (dotyczy dochodów uzyskanych od 1.1.2018 r.);

2) wprowadzenie możliwości uwzględnienia przez spadkobiorcę okresu posiadania nieruchomości przez spadkodawcę celem wyliczenia 5-letniego okresu warunkującego możliwość nieopodatkowania dochodów ze zbycia (poza działalnością gospodarczą) nieruchomości. Obecnie okres ten liczony jest od momentu nabycia spadku przez spadkobiercę (art. 10 ust. 1 pkt 8 PDOFizU);

3) złagodzeniu warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej poprzez m.in. wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można z niej skorzystać.

Pozostałe zmiany

Pozostały zmiany dotyczą m.in.:

1) uchylenia obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu prywatnego;

2) obniżenia z 2% do 0,5% stawki PCC od umowy pożyczki i depozytu nieprawidłowego – art. 7 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilno-prawnych (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1150; dalej PCC) i obniżenia zwolnienie z PCC do kwoty 1000 zł (było 5000 zł) umowy pożyczki udzielonej między osobami innymi niż z I grupy podatkowej;

3) ulepszenia środków trwałych przyjętych do używania przed 1.1.2018 r. – istotny będzie wyłącznie moment dokonania samego ulepszenia; koszty takiego ulepszenia do kwoty mniejszej niż 10 000 zł (wcześniej granicą było 3 500 zł) będą podlegać zaliczeniu bezpośrednio do KUP.