Notka do wzoru – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługę kredytu