Minister Finansów może określić normy dopuszczalnych ubytków niektórych albo wszystkich wyrobów akcyzowych, uwzględniając rodzaj wyrobów akcyzowych, specyfikę poszczególnych etapów produkcji i pozostałych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych, warunki techniczne i technologiczne, w tym środki transportu, występujące w danym przypadku. Projekt rozporządzenia wynika z wprowadzenia w tym samym czasie rozporządzenia w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych. Normy dopuszczalnych ubytków piwa i wyrobów winiarskich będą jednakowe dla wszystkich podmiotów uczestniczących w obrocie tymi wyrobami akcyzowymi.

Proponuje się wprowadzenie w polskich przepisach akcyzowych mechanizmu, który umożliwiłby podatnikowi rozliczanie ubytków magazynowych i transportowych piwa i wyrobów winiarskich według norm wynikających bezpośrednio z rozporządzenia, a nie jak dotychczas zgodnie z normami określonymi przez organ podatkowy. W przypadku piwa i wyrobów winiarskich zmiany ograniczą zakres określenia norm do sfery magazynowania i przemieszczania (obecnie są one ustalane przez naczelnika urzędu skarbowego).

Proponuje się również zastąpienie stosowanych w rozporządzeniu kodów Nomenklatury Scalonej (CN) – kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa celnego w tym zakresie.