Od 16 marca 2020 r. ze względu na zagrożenie związane z COVID-19 przed Krajową Izbą Odwoławczą nie prowadzi się jawnych rozpraw i nie wydaje wyroków, co z kolei uniemożliwia kontynuację przetargów, w których wpłynęły odwołania. Jeszcze w piątek w projekcie tarczy 3.0 przewidywano wprowadzenie specjalnej procedury, w której sprawy miały być rozstrzygane wyłącznie na podstawie stanowisk przesyłanych przez internet lub na piśmie. Z projektu, który ostatecznie wczoraj wpłynął do Sejmu, usunięto jednak wszystkie te regulacje. Przewidziano w nim natomiast uchylenie art. 15zzs obowiązującej specustawy, który zawieszał bieg terminów, w tym również w postępowaniach prowadzonych przed KIO. Jak potwierdził nam Urząd Zamówień Publicznych, w praktyce oznacza to tyle, że KIO wróci do rozstrzygania spraw w zwykły sposób. Rozprawy będą odbywały się przy uczestnictwie przedstawicieli stron, którzy w normalny sposób będą przedstawiać swoje argumenty. ©℗

Sławomir Wikariak