Zmiany dotyczące dochodów uzyskanych w 2019 r.

Ustalenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy:

Pracownik

Przychody

Miesięczne koszty w okresie od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

Koszty pracownicze za rok podatkowy 2019

Miejsce zamieszkania w miejscu położenia zakładu pracy

Z jednego zakładu pracy

250 zł

nie więcej niż

1 751 zł 25 gr

Z więcej niż jednego zakładu pracy

nie mogą przekroczyć

2626 zł 54 gr

Miejsce zamieszkania poza miejscem położenia zakładu pracy

Z jednego zakładu pracy

300 zł

nie więcej niż

2151 zł 54 gr

Z więcej niż jednego zakładu pracy

nie mogą przekroczyć

3226 zł 92 gr

Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r.: zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%, a kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 gr. Dotyczy to jednak tylko obliczania zaliczki na podatek od dochodu ze stosunku pracy. Na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r. płatnicy (zakład pracy) stosuje zamiast stawki 17% stawkę 17,75%.

Inaczej jest w przypadku obliczania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2019 r. w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Od 1.10.2019 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2019 r. stosują oni stawkę 17,75%, a kwota zmniejszająca podatek wynosi 548 zł 30 gr.

Umowy do 200 zł

Od przychodów uzyskanych od 1.10.2019 r. z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU), jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osoba niebędąca pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 17% (wcześniej było 18%).

Skala podatkowa

Za 2019 r. skala podatkowa obowiązuje w następującej wysokości:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85 528

17,75%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca podatek za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi:

1) 1420 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

2) 1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 548 zł 30 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Zmiany dotyczące dochodów uzyskanych w 2020 r.

Ustalenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy:

Pracownik

Przychody

Miesięczne koszty w 2020 r.

Koszty pracownicze w roku podatkowym 2020

Miejsce zamieszkania w miejscu położenia zakładu pracy

Z jednego zakładu pracy

250 zł

nie więcej niż

3000 zł 1751 zł 25 gr

Z więcej niż jednego zakładu pracy

nie mogą przekroczyć

4500 zł 2626 zł 54 gr

Miejsce zamieszkania poza miejscem położenia zakładu pracy

Z jednego zakładu pracy

300 zł

nie więcej niż

3600 zł 2151 zł 54 gr

Z więcej niż jednego zakładu pracy

nie mogą przekroczyć

5400 zł 3226 zł 92 gr

Zaliczki na podatek

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy przedziału skali podatkowej (czyli kwoty 85 528 zł) kwota zmniejszająca podatek wynosi – 525 zł 12 gr (było 556 zł 02 gr).

Skala podatkowa

Za 2020 r. skala podatkowa obowiązuje w następującej wysokości:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85 528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca podatek za 2020 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi:

1) 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

2) 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.