Z pożyczki na wsparcie bieżących kosztów prowadzenia działalności mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Formularz wniosku o pożyczkę i umowy dostępne są na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy. Wniosek i umowę trzeba złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności albo poprzez platformę praca.gov.pl.

Pożyczka ta jest udzielana jednorazowo. Jej spłata rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach.

Stałe oprocentowanie umowy pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP, czyli 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień podpisania umowy. To jest jedyny koszt związany z uzyskaniem tej pożyczki

Z umorzenia pożyczki wraz z odsetkami będzie można skorzystać pod warunkiem, ze mikoroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.