Niska cena cząstkowa oferty

Wykreowanie ofertowej propozycji cenowej co do zasady (Zgodnie z art. 91 ust. 2b ZamPublU zamawiający może ustalić stałą cenę lub koszt, jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące lub właściwy organ określiły stałą cenę lub koszt. W takim przypadku ofertę wybiera się na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż cena. W konsekwencji wykonawcy nie konkurują cenowo i nie są obowiązani do wskazania w ofercie ceny, za jaką proponują zrealizować zamówienie.) stanowi jedną z podstawowych czynności, jaką musi podjąć wykonawca. Oszacowanie ceny, opierające się na przedstawionych przez zamawiającego danych wyjściowych, dotyczących m.in. przedmiotu zamówienia, wymagań względem realizacji zamówienia czy dodatkowych oczekiwań zamawiającego, determinowane jest zarówno względami ekonomicznymi, jak i pozaekonomicznymi.

Determinanty wyceny świadczeń zaoferowanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikają również z regulacji normatywnych współwyznaczających ramy swobody przysługującej wykonawcy. Przekroczenie tychże granic zostało ustawowo powiązane z prawnie określonymi konsekwencjami, w tym eliminacją wykonawcy z postępowania. Strażnikiem ustawowo wyznaczonych granic jest zamawiający, który obowiązany jest poddać badaniu zaoferowane przez wykonawcę warunki kontraktowe, w tym dotyczące ceny ofertowej. Powyższe dotyczy również sytuacji, w których wadliwość przejawia się w niskiej cenie cząstkowej świadczenia będącego przedmiotem zamówienia.

Ze względu na okoliczność, iż przewidzenie w ofercie niskiej ceny cząstkowej może wynikać z różnych przyczyn i w rezultacie wywoływać odmienne konsekwencje, również czynności, jakie powinien podjąć zamawiający, nie tworzą jednolitego i uniwersalnego scenariusza. Co więcej - nie każda sytuacja, w której zaproponowana zostanie niska cena cząstkowa, wymusza jakąkolwiek dodatkową aktywność zamawiającego.

Zaprezentowanie w ofercie niskiej ceny cząstkowej, może potencjalnie stanowić:

1) oczywistą omyłkę,

2) omyłkę inną niż oczywista,

3) błąd albo

4) być działaniem zamierzonym (podana wartość odzwierciedla zamierzenie wykonawcy).

Jeżeli zaistnienie omyłki jest oczywiste, zamawiający dokonuje korekty na zasadach art. 87 ust. 2 ZamPublU. Niemożliwość ustalenia na podstawie posiadanego przez zamawiającego czy zaistniała omyłka, błąd, czy też podanie niskiej ceny jest działaniem zamierzonym wykonawcy powoduje, że może w trybie art. 87 ust. 1 ZamPublU skierować wniosek o przedstawienie wyjaśnień. Na podstawie wyjaśnień złożonych przez wykonawcę zamawiający powinien ustalić, z którą sytuacją w konkretnym stanie faktycznym ma do czynienia. Jeżeli zaoferowanie niskiej ceny cząstkowej stanowiło omyłkę, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ZamPublU, zamawiający dokonuje jej korekty.

Podjęcie przez zamawiającego czynności przewidzianych w art. 87 ZamPublU powinno umożliwić definitywne ustalenie ceny cząstkowej a w rezultacie potwierdzenie bądź zanegowanie posiadania przez nią niskiej wartości. Jeżeli zamawiający ustali, że niska cena cząstkowa nie jest wynikiem omyłki, powinien ustalić, czy nie:

1) pozostaje ona w sprzeczności z treścią SIWZ,

2) świadczy ona o błędzie w ustaleniu ceny lub kosztu,

3) świadczy ona o rażąco niskiej cenie ofertowej,

4) stanowi ona deliktu nieuczciwej konkurencji.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności