Prawo do niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego ulegnie przedawnieniu po upływie 3 lat. Przepisy nie przewidują odrębnych regulacji w przypadku udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas zatrudnienia na podstawie powołania.

Jeżeli osoba powołana na stanowisko nie zamierza rozwiązywać stosunku pracy ze swoim dotychczasowym pracodawcą, istnieje możliwość, podobnie jak w przypadku stosunków pracy z wyboru, uzyskania urlopu bezpłatnego w trybie art. 174 lub 1741 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). W szczególności dotyczyć to będzie sytuacji, gdy powołanie zostało dokonane na czas określony.

Prawo do urlopu wypoczynkowego przedawnia się po upływie 3 lat. Termin ten liczony jest od końca trzeciego kwartału roku następującego po roku, za który urlop przysługuje (czyli od terminu, do którego wykorzystany powinien zostać urlop zaległy). Przepisy nie przewidują szczególnych rozwiązań odnośnie do sytuacji, w której pracownik został powołany na stanowisko. Jeżeli zatem okres zatrudnienia na podstawie powołania będzie trwał przez taki czas (co najmniej do końca września 2024 r.), niewykorzystany urlop przepadnie.