Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym obowiązujące od 1.1.2019 r. dotyczą przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem Systemu. Przewidziano w nich zastąpienie papierowego dokumentu dostawy stosowanego przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD). Jednak może się zdarzy, że System jest niedostępny. Ustawa akcyzowa przewiduje, że uznaje się go za niedostępny, jeżeli użytkownik poinformuje właściwy organ o niemożności przesyłania dokumentów, a organ to potwierdzi. W rozporządzeniu MF z 14.12.2018 r. w sprawie wyznaczenia organu właściwego do potwierdzania niedostępności Systemu (Dz.U. z 2018 r. poz. 2406) jako organ właściwy do potwierdzania niedostępności Systemu wyznaczono Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

Ponadto w rozporządzeniu MF z 20.12.2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności (Dz.U. z 2018 r. poz. 2450) określono sposób postępowania użytkowników Systemu w przypadku jego niedostępności oraz po jej przywróceniu. W przypadku niedostępności Systemu podmiot wysyłający, przed rozpoczęciem przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz poza tą procedurą z użyciem Systemu, umieszcza odpowiednio w dokumencie zastępującym e-AD lub w dokumencie zastępującym e-DD lokalny numer referencyjny, który identyfikuje przemieszczenie do czasu przesłania dokumentów w Systemie po przywróceniu jego dostępności.