Zmiany zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3.6.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 990).

Najważniejsza zmiana dotyczy wspomnianego przedłużenia terminu prowadzenia nauczania zdalnego. Chociaż w rozporządzeniu formalnie wskazana została data 28 czerwca, to należy pamiętać, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020 kończą się 26.6.2020 r. Natomiast data 28.6.2020 r. pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom.

Kolejna zmiana dotyczy przywrócenia funkcjonowania:

  1. domów wczasów dziecięcych,
  2. przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej,
  3. ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Nowe rozporządzenie przewiduje także możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego, w szczególności uczniów, którzy korzystają z konsultacji.