Przepis § 3 ust. 2 rozporządzenia MEN z 24.8.2017 w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1654) dopuszcza możliwość prowadzenia nauczania w klasach łączonych w przypadkach uzasadnionych małą liczbą uczniów lub warunkami ich leczenia oraz terapii. Od 1.9.2019 r. zacznie obowiązywać wprowadzony ustawą z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) przepis art. 96 ust. 6 PrOśw, zgodnie z którym w szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych, w zakresie danego etapu edukacyjnego, dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 111 pkt 9 PrOśw, szczegółowe warunki i tryb tworzenia klas łączonych oraz szczegółowe warunki nauczania w tych klasach określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie MEN z 28.2.2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502) w § 13 reguluje kwestie nauczania w klasach łączonych w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej. W związku z powyższym przepis § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej jest zbędny i jako taki jest uchylany. Podobnie uchyla się przepis § 9 ust. 2, który dotyczył organizacji kształcenia w klasach łączonych w szkołach działających w jednostkach pomocy społecznej.

W projekcie rozporządzenia przewidziano również zmianę przepisu § 9 ust. 3. Zgodnie z jego nowym brzmieniem liczba uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie może przekraczać w oddziale przedszkola oraz w oddziale szkoły maksymalnej liczby dzieci i uczniów określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111 PrOśw, dotyczących odpowiednio liczby dzieci w oddziale przedszkola specjalnego i liczby uczniów w oddziale szkoły specjalnej. Dotychczasowe brzmienie przepisu § 9 ust. 3 odsyłało bezpośrednio w tym zakresie do rozporządzenia MEN z 17.3.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649). Nowe brzmienie przepisu odsyła pośrednio do rozporządzenia MEN z 28.2.2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, wydanego na podstawie art. 111 PrOśw.