W wariancie porównawczym rachunku zysków i strat opisana operacja podlega prezentacji w pozycji H.1 – Koszty finansowe, odsetki, z uwzględnieniem wyróżnienia transakcji z jednostkami powiązanymi, jeżeli mają zastosowanie. W wariancie kalkulacyjnym prezentacja w rachunku zysków i strat jest identyczna, choć numeracja pozycji jest inna, tj. K.1 – Koszty finansowe, odsetki, z uwzględnieniem wyróżnienia transakcji z jednostkami powiązanymi, jeżeli mają zastosowanie w opisanym przypadku.
Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

Wskazane pozycje w ramach rachunku zysków i strat, tj. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ani inne koszty finansowe, nie są właściwymi grupowaniami dla ujęcia umorzonych odsetek, niezależnie czy przed umorzeniem nie utworzono odpisu aktualizującego, czy też rozpatrujemy dokonanie odpisu aktualizującego od naliczonych wcześniej odsetek.

Ponieważ naliczenie odsetek za zwłokę w zapłacie należności podlega ujęciu na dobro przychodów finansowych (grupa odsetki), to ich umorzenie obciążać powinno koszty finansowe (grupa odsetki). Klasyfikacja tej operacji może wymagać też wydzielenia odsetek od jednostek powiązanych, jeżeli należności dotyczyły takiej jednostki.

Niedokonanie odpisów aktualizujących, dla ujęcia sprawozdawczego, nie ma znaczenia. Innymi słowy, gdyby jednostka odnotowała wcześniej trwałą utratę wartości naliczonych odsetek, to odpis aktualizujący również obciążyłby koszty finansowe (grupa odsetki).

Ustawa o rachunkowości. Komentarz – już w Systemie Legalis Przetestuj