W dniu 16.4.2020 r. wszedł w życie nakaz powszechnego zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych, wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.4.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 673).

Zmianą objęto przede wszystkim § 18 pierwotnego rozporządzenia z 10.4.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 658) wprowadzając na czas nieoznaczony ‒ począwszy od 16.4.2020 r. do odwołania ‒ nakaz zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa nie tylko przy tym w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie, lecz również w miejscach ogólnodostępnych, w tym – co zasługuje na uwagę ‒ na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 737 ze zm.; dalej: WłLokU).

Przypomnieć należy zatem w tym miejscu, iż stosownie do art. 3 ust. 2 WłLokU, nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz te części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Jak wyjaśnia się wobec tego w doktrynie, w skład nieruchomości wspólnej wchodzi przede wszystkim grunt. Jednocześnie, definicja negatywna zawarta w przepisach WłLokU pozwala zarazem na stwierdzenie, że za nieruchomość wspólną uznać również należy: fundamenty, mury konstrukcyjne, dachy, kominy, windy, klatki schodowe, korytarze i wszelkie inne ciągi komunikacyjne, instalacje wodne, grzewcze, elektryczne, gazowe, wspólne strychy bądź piwnice. Do części składowych nieruchomości wspólnej mogą przy tym należeć także i urządzenia sanitarne, jeżeli tylko służą do korzystania wszystkim właścicielom lokali.

Ważne
Z uwzględnieniem powyższego, wyjaśnić więc należy, że np. poruszanie się po klatce schodowej budynku, nawet bez jego opuszczenia, celem np. udania się po odbiór korespondencji znajdującej się w skrzynce pocztowej, wiąże się ‒ co do zasady ‒ z obowiązkiem zakrycia ust i nosa.