Uszczelnienie systemu podatkowego dotyczy obrotu: alkoholem etylowym skażonym, suszem tytoniowym, wyrobami energetycznymi, paliwami opałowymi i żeglugowymi.

Będą opodatkowane akcyzą zmiany konstrukcyjne pojazdu, które powodują, że przywożony do kraju pojazd wcześniej zarejestrowany jako ciężarowy (nie podlegający akcyzie) zamienia się w samochód osobowy.

Ponadto uchwalono zmiany w zakresie wiążącej informacji akcyzowej (WIA). Dotyczą one możliwości dokonania zmiany wydanej decyzji w sprawie wiążącej informacji akcyzowej (WIA), okresu ważności decyzji WIA, możliwości przedłużenia tego okresu na wniosek podmiotu posiadającego WIA, rozszerzenia mocy wiążącej decyzji WIA na podmiot, na rzecz którego WIA jest wydawana. Obecnie nie ma określonego terminu ważności WIA. Wprowadzony art. 7d ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym przewiduje, że WIA będzie ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania. Organ podatkowy, na wniosek podmiotu, na rzecz którego WIA została wydana, złożony nie później niż na 3 miesiące przed upływem okresu jej ważności, będzie mógł, w drodze decyzji, przedłużyć okres ważności WIA na kolejne okresy, nie dłuższe niż 5 lat.

Zmiany dotyczą też obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej (od 1 stycznia 2022 r.) oraz obowiązku składania deklaracji akcyzowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 1.7.2021 r. (z wyłączeniem deklaracji podatkowych i uproszczonych składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej). Zmiana ta przewiduje automatyzację obsługi deklaracji podatkowych i ewidencji związanej z akcyzą.