Tak, od 2021 roku także przedsiębiorcy mogą skorzystać z rozliczania wynajmu w formie zryczałtowanej i płacić podatek w wysokości 8,5 % dla przychodów do wysokości 100 000 zł.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: RyczałtU) przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOFizU), podlegają opodatkowaniu w wysokości:

  • 8,5 % do kwoty 100 000 zł;
  • 12,5 % od kwoty nadwyżki ponad 100 000 zł.

Do tej pory osoby fizyczne prowadzące wynajem znajdowały się w katalogu zawierającym wyłączenia z objęcia zryczałtowanym podatkiem i mogły skorzystać jedynie z opodatkowania na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 27 PDOFizU bądź z podatku liniowego wspomnianego w art. 39c PDOFizU.

Jest to szczególnie korzystna zmiana dla podatników, którzy mają stosunkowo niskie koszty uzyskania przychodu w porównaniu do przychodów.

Co ważne zgodnie z art. 3 RyczałtU nie można łączyć ze sobą przychodów z opodatkowanych na zasadach ogólnych z przychodami opodatkowanymi w sposób zryczałtowany. Oznacza to, że przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych bądź liniowo z podatku dochodowego od osób fizycznych nie może zastosować ryczałtu do części związanej z wynajmem. Będzie on musiał wybrać jedną formę opodatkowania, która będzie miała zastosowanie do wszystkich przychodów z działalności gospodarczej.

Wyłączenia z zastosowania ryczałtu

Ze zryczałtowanej formy rozliczania podatku nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy:

  1. dodatkowo osiągają przychody z tytułu prowadzenia aptek, kupna i sprzedaży wartości dewizowych, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych – art. 8 ust. 1 RyczałtU;
  2. w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody wyższe niż 2 000 000 EUR – art. 6 ust. 4 RyczałtU.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 RyczałtU, aby nie utracić możliwości korzystania ze zryczałtowanego podatku przedsiębiorca nie może w roku podatkowym, w którym był związany umową o pracę, bądź spółdzielczym stosunkiem pracy, a także rok po ustaniu tych stosunków, na rzecz pracodawcy/byłego pracodawcy wykonywać czynności (świadczenia usług i sprzedaży towarów handlowych) tożsamych do czynności wykonywanych podczas trwania stosunku służbowego.

Przedsiębiorca od dnia dokonania takiej sprzedaży towarów lub świadczenia usług traci możliwość rozliczania podatku dochodowego w formie zryczałtowanej i od tego dnia do końca roku podatkowego rozlicza podatek dochodowy na zasadach ogólnych.