W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1032 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 10.6.2020 r. w sprawie obowiązków organów prowadzących sprawy ewidencji ludności w zapewnieniu Państwowej Komisji Wyborczej wykonania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Rozporządzenie określa, związane ze sprawowanym przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) nadzorem nad prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców:

  1. obowiązki organów prowadzących sprawy ewidencji ludności, w zakresie:
  1. trybu udostępniania do kontroli niezbędnych dokumentów i informacji dotyczących osób objętych rejestrem wyborców i spisami wyborców,
  2. trybu udostępniania dokumentów i informacji z ewidencji ludności stanowiących podstawę aktualizacji rejestru wyborców,
  3. wykonywania wniosków wynikających z kontroli prowadzonej na zlecenie PKW,
  4. przekazywania informacji o liczbie mieszkańców ujętych w ewidencji ludności i liczbie wyborców wpisanych do rejestru wyborców i spisów wyborców,
  1. zasady i formy współdziałania organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie zapewnienia prawidłowości prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców oraz sporządzania spisów wyborców

– w wyborach Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.