Dzięki ustawie zostanie wdrożony, zaakceptowany przez Komisję Europejską, program pomocowy, który jest jednym ze składników programu Polityka Nowej Szansy (został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z 22.7.2014 r.). Pomocy będzie udzielał minister właściwy do spraw gospodarki, lub na mocy powierzenia, będzie to robiła Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Projektodawcy w treści uzasadnienia do ustawy stwierdzają, że zachowanie istnienia przedsiębiorstwa często jest bardziej korzystne dla wierzycieli niż jego likwidacja. Dlatego przedsiębiorcy, którzy popadli w kłopoty, są w stanie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji i nie są w stanie samodzielnie udźwignąć procesu restrukturyzacji już niedługo będą mogli liczyć na wsparcie państwa. Pomoc będzie udzielana na pisemny wniosek przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji. Będzie też dostępna dla firm, które wpadły w kłopoty z powodu wystąpienia epidemii COVID-19. Według nowej ustawy do podziału będzie nawet 120 mln złotych rocznie przez 10 lat. Wsparcie obejmie zarówno firmy z sektora MŚP, jak też duże przedsiębiorstwa.

Pomoc publiczna będzie udzielana w trzech kategoriach:

– pomocy na ratowanie,

– tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego oraz

– pomocy na restrukturyzację.

Pomoc na ratowanie (krótkookresowe pożyczki)

Wysokość wsparcia będzie uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Pożyczki będą udzielana na 6 miesięcy i może być zabezpieczona w szczególności hipoteką, zastawem, cesją wierzytelności czy wekslem in blanco.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne

Tutaj także wysokość wsparcia będzie uzależniona od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. Tymczasowe wsparcie będzie mogło być kontynuacją pomocy na ratowanie, albo jako samodzielny instrument. Z tej pomocy będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, która są w stanie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia finansowego, żeby jej efekty były dobre. Nie mogą się o nią starać duże przedsiębiorstwa (skorzystają tylko mikro, małe i średnie).

Pomoc na restrukturyzację

To wsparcie będzie z kolei dostępne dla przedsiębiorców, którzy opracowali plan restrukturyzacji, ale samodzielnie nie udźwignęliby jej kosztów. Tutaj pomoc będzie stopniowana. W chwili stwierdzenia problemów z płynnością przedsiębiorca będzie się starał o pomoc na ratowanie. Następnie, gdyby to wsparcie nie było wystarczające, a przedsiębiorca zalicza się do sektora MŚP, to będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę (tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne). Jeśli i ta pomoc nie rozwiąże problemu, to będzie mógł się zwrócić o pomoc na restrukturyzację. W przypadku dużych przedsiębiorców pomoc będzie wyglądała co do zasady podobnie, jednak z pominięciem drugiego etapu.