Ministerstwo Finansów zauważyło, że w obowiązującym stanie prawnym podmioty obowiązane do stosowania legalizacyjnych znaków akcyzy mają problemy z potwierdzaniem spisów wyrobów, które podlegają obowiązkowi oznaczania tymi znakami. Stąd w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy – wprowadzono zmianę organu potwierdzającego spis przedmiotowych wyrobów. W tym zakresie zmieniono właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy na naczelnika urzędu celno-skarbowego. Ma to wyeliminować dotychczasowe problemy z potwierdzaniem takiego spisu ze stanem faktycznym. Przygotowana zmiana jest dostosowana do zmiany przewidzianej w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 860). Zmiana miałaby wejść w życie z 1.4.2021.