Spór dotyczył interpretacji art. 61 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.; dalej: PrAut), który określa, że „jeżeli umowa nie stanowi inaczej”, to projekt architektoniczny lub architektoniczno-urbanistyczny można zastosować jedynie do jednej budowy. Jeden ze wspólników spółki, przygotowującej projekt budowlano-wykonawczy dla sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia dla fragmentu autostrady, domagał się od użytkowników projektu zapłaty dwukrotności stosownego wynagrodzenia na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b PrAut.

Powód zarzucał nabywcy projektu, że w trakcie prowadzenia inwestycji przekazał projekt dwóm podmiotom – kolejnemu wykonawcy oraz inwestorowi, czego zdaniem architekta, nie mógł zrobić. Sąd dwóch instancji (okręgowy, a następnie Sąd Apelacyjny) uznały, że przygotowany projekt stanowił utwór, a postępowanie nabywcy, czyli przekazanie projektu kolejnym firmom, spowodował naruszenie autorskich praw majątkowych.

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Czym kierowali się sędziowie SN? Zakaz, ustanowiony w art. 61 PrAut ma przeciwdziałać wykorzystywaniu projektu do wielu budowli. Podkreślili jednak, że ograniczenie wypływające z tego przepisu trzeba rozumieć w ten sposób, że projekt może być wykorzystany w ramach jednej budowli, bez rozróżnienia, kto to opracowanie wykorzysta.

Zdaniem SN art. 61 PrAut uprawnia nie tylko do zbudowania budynku (konstrukcji) na podstawie projektu, ale też do jego zbycia.

Czy art. 61 PrAut uprawnia stricte do budowy na podstawie nabytego projektu, czy też daje możliwość jego eksploatacji na różne sposoby, w tym wykonywania dalszych projektów, będących dziełami zależnymi, niezbędnymi do realizacji budowy?

Zdaniem sędziów SN budowa jest przedsięwzięciem złożonym, więc zawężająca interpretacja przepisu spowodowałaby, że często dla inwestorów projekt stawałby się bezwartościową dokumentacją. Jeśli projekt nie nadaje się bezpośrednio do realizacji w postaci budowy, to nabywca ma prawo do opracowania dalszych projektów (dzieł zależnych) – stwierdził SN.

W świetle art. 61 PrAut istotne jest, zdaniem sędziów, by ograniczyć wykorzystanie projektu będącego przedmiotem umowy do jednej budowy, nie zaś to, kto ten projekt wykorzysta.

Sprawa została przekazana Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.