O wsparcie finansowe mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca:

  • samorządowe instytucje artystyczne – do wysokości 40% utraconych przychodów netto;
  • organizacje pozarządowe (NGO) – do wysokości 50% przychodów netto;
  • przedsiębiorcy – do 50 % przychodów netto, w tym usługodawcy wspomagający tę działalność przez organizację zaplecza technicznego.

Otrzymane wsparcie sfinansuje tzw. koszty kwalifikowane, do których zalicza m.in. koszty wynajmu nieruchomości, koszty podróży i materiałów bezpośrednio związanych z działaniem artystycznym. W ramach dofinansowania będzie można też rozliczyć koszty personelu pracującego na rzecz instytucji kulturalnej, jak też organizacji spektakli i koncertów. Pełna lista możliwych kategorii do uwzględnienia w rozliczeniu dostępna jest na stronie www.gov.pl/kultura/fundusz-wsparcia-kultury.

Ważne
W ramach otrzymanej refundacji beneficjenci będą mogli rozliczyć koszty poniesione od początku pandemii, czyli od 12.3.2020 r. Środki trzeba będzie wykorzystać do końca 2020 r.

Podstawą prawną uruchomienia FWK jest specjalne rozporządzenie Rady Ministrów z 30.9.2020 r. w sprawie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca (Dz.U. z 2020 r. poz. 1729), opublikowane w Dz.U. 7.10.2020 r. i obowiązujące od 8.10.2020 r.

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 65 ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), którym powołano do życia Fundusz Wsparcia Kultury utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rozporządzenie określa zakres danych, które powinny zawierać:

  • ogłoszenie o naborze wniosków;
  • wnioski poszczególnych podmiotów uprawnionych do ich składania;
  • umowa o wsparcie finansowe zawierana między wnioskodawcą i instytucją, do której skierowano wniosek;
  • informacja przekazywana przez beneficjenta.
Ważne
Jednostka, która otrzymała wsparcie finansowe, przedkłada odpowiednio MKiDN albo wskazanej państwowej instytucji, przez elektroniczną skrzynkę podawczą, informację o wykorzystaniu udzielonego wsparcia finansowego. Informację przedkłada się według stanu na 31.12.2020 r., w terminie do 15.1.2021 r.
Przez wykorzystanie środków rozumie się wydatkowanie przyznanych środków do 31.12.2020 r.

Fundusz Wsparcia Kultury to kolejny element działań pomocowych rządu dla kultury, których łączna wartość szacowana jest na ok. 6 miliardów zł. Jego operatorami z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego są Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca. Założenia finansowe FWK zostały wypracowane przez działający przy Instytucie Teatralnym zespół ekspercki ds. sytuacji teatru w czasie pandemii, ekspertów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przedstawicieli środowisk muzycznych i tanecznych.

Ważne

Nabór wniosków prowadzony jest pod adresem: fwk.witkac.pl. Dostępne są tam m.in. regulamin, kryteria przyjmowania wniosków oraz wzór umowy, którą beneficjent podpisze z instytucją, do której aplikował o dofinansowanie. Utworzono też infolinię z numerami telefonów: Instytut Muzyki i Tańca: 22 122 11 82 oraz Instytut Teatralny: 22 122 11 83. W okresie naboru wniosków jest ona czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00-17:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach: 10:00-15:00. Pytania można także kierować na odpowiednie tematycznie adresy email: [email protected], [email protected], [email protected].

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.gov.pl/kultura/fundusz-wsparcia-kultury.