W ramach reform zaprezentowanych w Polskim Ładzie MRPiT pracuje nad kluczowymi rozwiązaniami mającymi zaspokoić potrzeby mieszkaniowe w naszym kraju. Resort przygotowuje także zmiany w Kodeksie pracy zmierzające do uregulowania m.in. kwestii pracy zdalnej, zatrudnienia cudzoziemców oraz reformy powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy.

Przed drastycznym wzrostem podatków trzeba ochronić takich ludzi jak informatyków, inżynierów, przedstawicieli wolnych zawodów, naukowców, czy przedsiębiorców, a zwłaszcza właścicieli małych i średnich polskich firm

– mówi wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, odnosząc się do zapowiadanych w Polskim Ładzie zmian w systemie podatkowym.

Jak podkreśla:

Od samego początku, kiedy zostałem ministrem rozwoju, pracy i technologii mówiłem naszym partnerom społecznym, a zwłaszcza polskim przedsiębiorcom: nic o Was bez Was. Dlatego ogłaszam dzisiaj rozpoczęcie szerokich konsultacji społecznych nad rozwiązaniami gospodarczymi zawartymi w Polskim Ładzie, w tym w szczególności rozwiązaniami podatkowymi

Jak podkreślił wicepremier, w ubiegłym tygodniu przedstawił premierowi Mateuszowi Morawieckiemu pakiet podatkowy zmniejszający skalę obciążenia dla klasy średniej.

Szef MRPiT zapowiedział konsultacje na szerokim forum skupiającym pracodawców i związki zawodowe w Radzie Dialogu Społecznego, a także m.in. spotkania z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamem Abramowiczem oraz z Radą Przedsiębiorczości.

Równolegle do prowadzonych przez mnie konsultacji, Pani Minister Iwona Michałek będzie prowadzić konsultacje dotyczące reformy rynku pracy

– podkreślił minister Jarosław Gowin.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka zapowiedziała konsultacje zaproponowanych przez MRPiT w Polskim Ładzie rozwiązań dotyczących bonu mieszkaniowego i gwarancji na wkład własny, a także budowy domów do 70 m2.

Rozwiązanie dotyczące budowy domów do 70 metrów kwadratowych wzbudza emocje. Chcielibyśmy założenia dotyczące tego projektu poddać szerokim konsultacjom, tak abyśmy mogli jak najlepiej zaadresować rozwiązania prawne w tym zakresie

– mówiła wiceminister Anna Kornecka.

Konsultacjom społecznym zostanie także poddana kwestia sprawiedliwej transformacji energetycznej, w tym energetyki wiatrowej na lądzie i morzu.

Mamy projekt ustawy, która uwalnia inwestycje w zakresie energetyki wiatrowej na lądzie i chcemy go poddać także konsultacjom, aby zabezpieczyć wszystkich interesy

– powiedziała wiceszefowa MRPiT. Zaznaczyła, że przygotowany projekt wychodzi naprzeciw lokalnym społecznościom, dając obywatelom prawo decydowania o tym, gdzie powstaje elektrownia wiatrowa.

Bon mieszkaniowy

Bon mieszkaniowy ma być nowym mechanizmem finansowego wsparcia osób, które będą chciały dokonać najmu lub nabyć własne mieszkanie/dom jednorodzinny, lub wybudować dom jednorodzinny. Będzie przyznawany w wysokości zależnej od liczby członków gospodarstwa domowego, w tym liczby dzieci oraz osób z niepełnosprawnością.

MRPiT planuje dwa warianty bonu mieszkaniowego: społeczny i rodzinny.

  • Społeczny bon mieszkaniowy – dla osób nieposiadających własnego mieszkania, z dochodami ograniczającymi możliwość uzyskania kredytu. Realizowany będzie w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (partycypacja w TBS/SIM) albo spółdzielni mieszkaniowej (wkład mieszkaniowy w SM), od których wynajmowane/nabywane będzie mieszkanie. Jednoosobowe gospodarstwa domowe otrzymałyby pomoc w wysokości 5 tysięcy złotych, małżeństwo bez dzieci – 10 tys. zł, małżeństwo z jednym dzieckiem – 25 tys. zł, z dwojgiem – 40 tys. zł.
  • Rodzinny bon mieszkaniowy – przyznawany będzie gospodarstwu domowemu, w którym jest co najmniej 3 dzieci lub osoby z niepełnosprawnością. Będzie mógł być przeznaczony na partycypację w SIM/TBS, wkład mieszkaniowy w SM, a także na nabycie mieszkania/domu jednorodzinnego lub budowę domu jednorodzinnego. Jeżeli rodzina przed przyznaniem bonu nie posiadała własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego, albo jeżeli powierzchnia tego domu lub lokalu nie przekraczała 65 m2, wysokość rodzinnego bonu mieszkaniowego dla rodziny z trojgiem dzieci wyniesie 100 tys. zł. Kwota ta będzie dodatkowo podwyższana o 15 tys. zł za każde kolejne dziecko.

Rodzinny bon mieszkaniowy przysługiwać będzie również, gdy członkowie rodziny posiadali wcześniej mieszkanie większe niż 65 m2 . Kwota bonu dla rodziny z trojgiem dzieci wyniesie wówczas 55 tys. zł i również będzie podwyższana o 15 tys. zł za każde kolejne dziecko.

Program poręczeniowo-gwarancyjny dla spłaty kredytów hipotecznych

MRPiT pracuje także nad programem przeznaczonym dla osób posiadających zdolność kredytową, ale niedysponujących środkami na pokrycie wkładu własnego wymaganego przez banki. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, gwarancja ma być udzielana do wysokości 40% wartości mieszkania, w przypadku zakupu mieszkania bez wkładu własnego, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym.

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Dzięki wprowadzeniu do Kodeksu pracy regulacji dotyczącej pracy zdalnej, pracodawcy oraz pracownicy będą mogli korzystać z tego rozwiązania na stałe. Jednocześnie zostaną zapewnione odpowiednie gwarancje ochrony pracownika wykonującego tę formę pracy.

Planowane najważniejsze zmiany:

  • przepisy dotyczące pracy zdalnej zastąpią obecne przepisy Kodeksu pracy o telepracy,
  • zasady wykonywania pracy zdalnej będą określane w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładowymi organizacjami zawodowymi, a jeżeli nie dojdzie do zawarcia takiego porozumienia albo u pracodawcy nie działają związki zawodowe – w regulaminie ustalonym przez pracodawcę,
  • przepisy będą się także odnosić do kwestii kosztów związanych ze świadczeniem przez pracownika pracy zdalnej. Celem tego rozwiązania jest uwzględnienie interesów obu stron stosunku pracy, a także uzgodnienie rodzaju i warunków świadczenia pracy zdalnej.

Reforma rynku pracy i ustawa o wspieraniu zatrudnienia

MRPiT przygotowuje projekt ustawy o wspieraniu zatrudnienia. Związana z tym planowana reforma instytucji rynku pracy ma umożliwić zbudowanie sieci sprawnie zarządzanych wojewódzkich urzędów pracy i centrów wspierania zatrudnienia, które powstaną na bazie dotychczas funkcjonujących powiatowych urzędów pracy.

Zmianie ulegnie m.in. kwestia dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego, które zostanie odłączone od statusu bezrobotnego. Dzięki temu centra wspierania zatrudnienia będą realizowały przede wszystkim działania skoncentrowane na aktywnych formach pomocy na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo, pracujących oraz pracodawców. Planowane zmiany spowodują również, że nowe centra wspierania zatrudnienia będą postrzegane jako instytucje nowoczesne, wspierające, efektywne oraz przyjazne klientowi.

Natomiast wojewódzkie urzędy pracy nadal kontynuować będą swoje zadania m.in. koordynacji wsparcia dla rynku pracy na poziomie regionalnym. Będą też ściśle współpracować z uczelniami i ośrodkami szkoleniowymi, wspierając planowanie rozwoju kompetencji zawodowych pracowników.

Planowane zmiany w ustawie odległościowej

W przygotowanym w MRPiT projekcie ustawy odległościowej utrzymano przepisy podstawowej zasady lokowania nowej elektrowni wiatrowej – nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby inwestycji będzie jednak dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd całego obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10H.

Utrzymana ma być ogólna zasada 10H, ale w szczególnych przypadkach to gminy będą mogły decydować o wyznaczaniu lokalizacji elektrowni wiatrowych w ramach lokalnej procedury planistycznej. Oznacza to, że MPZP będzie mógł określać inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego. Istotne będzie uwzględnienie zasięgu oddziaływania elektrowni wiatrowej oraz bezwzględnej odległości minimalnej od budynków mieszkalnych, która określana będzie na podstawie wyników prognozy oddziaływania na środowisko wykonywanej w ramach MPZP. Prognozy wykonywane na potrzeby projektu lub zmiany MPZP dla elektrowni wiatrowej będą obowiązkowo uzgadniane, a nie jak dotąd opiniowane, z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

W projekcie przyjęta została bezwzględna minimalna odległość nowej elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych. Za taką uznaje się odległość 500 m. W przypadku gmin, w których już zostały zlokalizowane lądowe elektrownie wiatrowe, mogą zostać lokowane w ich otoczeniu budynki mieszkalne pod warunkiem spełnienia wymagań dot. bezwzględnej minimalnej odległości lub większej wynikającej z przyjętych stref ochronnych wokół elektrowni w MPZP, lub w decyzji środowiskowej.

Ustalana na poziomie ustawowym odległość minimalna nie będzie miała już zastosowania dla określenia minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od form ochrony przyrody. Warunki realizacji inwestycji będą wyznaczane na podstawie analiz w ramach prognoz oddziaływania na środowisko i rozstrzygnięć w ramach MPZP. Będą także weryfikowane i określane w ramach procedury wydawania przez RDOŚ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej inwestycji na podstawie szczegółowego raportu oddziaływania na środowisko.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju