W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 159 opublikowano ustawę z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono do art. 31zzca KoronawirusU. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 AlkU – chodzi o opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2020 r. lub w 2021 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie.

W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w powyższej uchwale, może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za 2021 r. w terminie do 31.1.2021 r. Poza tym, termin wniesienia opłaty należnej w 2021 r. można było przedłużyć do 31.12.2021 r.

Oznacza to, że opłacenie do końca stycznia 2021 r. tej opłaty mogło przyczynić się do zwrotu jej części, jeżeli rada gmina zdecydowała o tym w podjętej uchwale.