W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 159 opublikowano ustawę z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Zmiany wprowadzono do art. 15c ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. poz. 1842 ze zm.; dalej: KoronawirusU). Zgodnie z art. 15c ust. 1 KoronawirusU, wojewoda może wydać polecenie podmiotowi prowadzącemu centrum integracji społecznej lub klub integracji społecznej, o których mowa w ustawie z 13.6.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 176; dalej: ZatrSocjU), zawieszenia zajęć na czas oznaczony, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. W tym przypadku stosuje się przepisy art. 11h ust. 1, 4 i 5 oraz 10–12 KoronawirusU, które dotyczą podobnych poleceń wojewody obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wynika z nich m.in., że polecenia takie:

  • wydaje się w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia;
  • można uchylać lub zmieniać, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony (ich uchylenie lub zmiana nie wymaga zgody stron);
  • nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mogą dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń;
  • mogą być wydawane także ustnie, pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – istotne okoliczności takiego załatwienia sprawy powinny być utrwalone w formie protokołu.
Ważne

Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń wojewody i wystąpić z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięcie sporu, przedstawiając jednocześnie stanowisko w sprawie.

 

Uczestnikowi centrum integracji społecznej przysługuje świadczenie integracyjne, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 4 ZatrSocjU, w pełnej wysokości w przypadku, czyli w wysokości zasiłku dla bezrobotnych (art. 15c ust. 3 KoonawirusU):

  • zawieszenia zajęć przez wojewodę;
  • nieobecności spowodowanej poddaniem się obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Co art. 15c KoronawirusU dodano ust. 4, zgodnie z którym w przypadku zawieszenia zajęć w centrum integracji społecznej przez wojewodę, trwającego łącznie dłużej niż 3 miesiące, kierownik centrum, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii pracownika socjalnego centrum, może przedłużyć okres uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji społecznej o okres tego zawieszenia.

 

Ważne

Za przedłużony okres uczestnictwa przysługuje świadczenie integracyjne na zasadach określonych w art. 15c ust. 3 KoronawirusU oraz w art. 15 ust. 4–7a ZatrSocjU (świadczenie integracyjne przyznaje się w tym przypadku w wysokości zasiłku dla bezrobotnych).

Przewidziano też przepis przejściowy, zgodnie z którym okres zawieszenia zajęć w centrum integracji społecznej, który nastąpił przed 26.1.2021 r., wlicza się do łącznego okresu zawieszenia zajęć uprawniającego do przedłużenia okresu uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji społecznej i wypłaty świadczenia integracyjnego (art. 26 nowelizacji).