Nowy system monitorowania karier absolwentów

Nowelizacja zakłada, że monitoring karier absolwentów byłby prowadzony na podstawie:

  1. danych z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
  2. danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 PrSzkolWyżN;
  3. danych gromadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;
  4. danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na kontach ubezpieczonych lub kontach płatników składek.

Celem monitoringu ma być dopasowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, a także przeciwdziałanie niedoborowi wykwalifikowanych pracowników. Aktualnie w Polsce brak jest odpowiednio szczegółowych informacji na temat karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Pozostałe zmiany

Nowelizacja wprowadzi również kilka zmian doprecyzowujących:

1) w zakresie wykazywania uczniów korzystających z internatu w szkołach wchodzących w skład zespołu, którzy nie są uczniami szkoły, przy której jest utworzony internat. Obecnie uczniowie byli wykazywani w danych zbiorczych internatu, które są wykazywane w następnym roku szkolnym. Po zmianie, informacja o korzystaniu z internatu będzie widoczna w bieżącym roku szkolnym, co ma mieć korzystny wpływ na naliczenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego;

2) zmiana terminów anonimizacji danych:

– dane ucznia zgromadzone w zbiorze danych ucznia w bazie danych SIO będą podlegały anonimizacji po upływie 6 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej informacji (obecnie jest to 5 lat),

– dane nauczyciela zgromadzone w zbiorze danych nauczyciela w bazie danych SIO zostają zanonimizowane po upływie 10 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej informacji (i to nie ulegnie zmianie), z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j oraz ust. 3 pkt 1 lit. g i pkt 2 lit. f SystInfOśwU, które będą podlegały anonimizacji po upływie 5 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej informacji (obecnie – dane te podlegają anonimizacji z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały wprowadzone do bazy danych SIO);

3) dotyczących podmiotów, które są organem właściwym do dokonania wpisu do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (art. 33 pkt 1 lit. b SystInfOśwU).