W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 345 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu z 28.2.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27.10.2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO (Dz.U. z 2015 r. poz. 1820). Załącznik do tego rozporządzenia określa wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO, który zawiera:

  • Informacje o wnioskodawcy – część 1;
  • Informacje o produkcie GMO – część 2;
  • Informacje o GMO zawartym w produkcie – część 3;
  • Informacje dotyczące sposobu opakowania i oznakowania (na etykiecie lub w dokumencie towarzyszącym) – część 4;
  • Informacje o zalecanych środkach ostrożności związanych z bezpiecznym stosowaniem produktu GMO i o ewentualnych zagrożeniach dla zdrowia ludzi lub środowiska mogących wystąpić w konsekwencji niezgodnego z przeznaczeniem stosowania produktu GMO – część 5;
  • Inne informacje dotyczące wprowadzenia do obrotu – część 6.

Zmiany wprowadzono w części 2, lit. A (opis produktu GMO), punkt 2.2, dotyczącej informacji o produkcie GMO. Informacje w tym zakresie będą zawierały: szczególne określenia, nazwy oraz propozycję niepowtarzalnego identyfikatora dla GMO określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 65/2004 z 14.1.2004 r. ustanawiającym system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie (Dz.Urz. UE L 10 z 16.1.2004, s. 5 – Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 33, str. 11). Przed zmianą, informacja ta obejmowała szczególne określenia, nazwy lub kody stosowane przez wnioskodawcę do identyfikacji GMO.

Natomiast w części 3, lit. A (charakterystyka GMO), po punkcie 3.5 dodano punkt 3.5a w brzmieniu: „Charakterystyka próbek GMO i ich próbek kontrolnych oraz informacje dotyczące miejsca, w którym jest dostępny certyfikowany materiał odniesienia będący materiałem lub substancją, których co najmniej jedna wartość właściwości jest certyfikowana na potrzeby kalibracji lub kontroli jakości metod wykrywania modyfikacji genetycznych”.

Natomiast po części 5 dodano część 5a w brzmieniu: „Informacje, które mają zostać wyłączone z udostępnienia, wraz z podaniem przyczyn uzasadniających konieczność ich wyłączenia, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 706 oraz z 2020 r. poz. 322)”.