Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (pilotowany przez Ministerstwo Rozwoju) znajduje się na etapie opiniowania. Przepisy, nad którymi pracuje Rada Ministrów zakładają, że zarządy wspólnot mieszkaniowych nie będą musiały zwoływać posiedzeń po to, żeby decydować o bieżących sprawach wspólnoty.

Co ciekawe, taki obowiązek został dodany niedawno w art. 21 ustawy o własności lokali – był to element ustawy nowelizującej przepisy Tarczy antykryzysowej uchwalonej 31.3.2020 roku.

Według obecnie obowiązującego prawa uchwała zarządu wspólnoty może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów oddanych częściowo na posiedzeniu, a częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przepisy precyzują również, jak oblicza się kworum. W tej sytuacji uwzględnia się członków zarządu uczestniczących w posiedzeniu poprzez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uzasadniając tamte zmiany rząd wskazywał, że: „Zaproponowane zmiany mają na celu umożliwienie działania organom spółdzielni, w tym mieszkaniowych, oraz wspólnot mieszkaniowych, których członkowie mogą być poddani kwarantannie”. Zaproponowane rozwiązania zostały zapożyczone z regulacji Kodeksu spółek handlowych, dotyczących prostej spółki akcyjnej.

Po wejściu w życie zmian obowiązki te zostaną wykreślone. Ma to, zdaniem projektodawców, usprawnić działania wspólnot mieszkaniowych. Jak zapisano w uzasadnieniu do projektu: „uchwała zarządu wspólnoty może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów oddanych częściowo na posiedzeniu, a częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.