Na pismo przesłane przez PIIB odpowiedział podsekretarz stanu Robert Nowicki. Oświadczenie o możliwości podłączenia projektowanego obiektu do istniejącej sieci ciepłowniczej spoczywa na projektancie części branżowej w zakresie instalacji ogrzewczych lub ciepłej wody użytkowej, które mogą być zaopatrywane z sieci ciepłowniczej. Jak stwierdził wiceminister, projektant, który koordynuje przygotowanie projektu nie może potwierdzić czy wszystkie jego części zostały wykonane należycie, bo może to wykraczać poza zakres posiadanych przez niego uprawnień budowlanych.

Ministerstwo odpowiedziało też, jak należy zrealizować obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia. Projektant obiektu nie występuje do przedsiębiorstwa ciepłowniczego z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia danego obiektu do sieci. Wystarczy, że zweryfikuje odpowiednie przesłanki, np. pytając operatora sieci ciepłowniczej, czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej.

Oświadczenie należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę budynku, który powinien być wyposażony w źródła ciepła. Oświadczenie nie musi być poprzedzone uzyskaniem przez inwestora tzw. warunków przyłączenia. Projektant, składając oświadczenie, bierze pod uwagę jedynie techniczne warunki dostarczania ciepła z systemu na terenie, gdzie ma być ulokowany budynek.