W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o przygotowywanym przez Ministerstwo Finansów projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt nr UD 126). Przygotowywany projekt nowelizacji przewiduje m.in. nałożenie na tzw. „duże” podmioty (takie, które miały przychody powyżej 50 mln euro) dodatkowego obowiązku informacyjnego. Firmy te będą zobowiązane do publikacji sprawozdań o strategii podatkowej zawierającej określone dane m.in. o transakcjach z podmiotami powiązanymi, planowanych restrukturyzacjach, liczbie zgłoszonych schematów podatkowych i inne. Przy czym z obowiązku publikacji zostaną wyłączone informacje dotyczące tajemnicy handlowej, przemysłowej, zawodowej lub procesu produkcyjnego. Niewypełnienie obowiązku może skutkować nałożeniem wysokich kar.

Ministerstwo Finansów proponuje także zmiany limitów wpływających na uzyskanie statusu „Małego podatnika”. Po zmianach podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli skorzystać z obniżonej 9-procentowej stawki podatku osiągając przychód do 2 mln euro. Stanowić to będzie niemal dwukrotny wzrost wysokości limitu przychodów pozwalających na skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku.

Resort planuje także ograniczenie ulgi abolicyjnej. Będzie obowiązywała specjalna kwota wolna od podatku dla osób zarabiających za granicą. Jeśli dochody osiągnięte poza granicami kraju nie przekroczą kwoty 8 tys. zł, będą one rozliczane na dotychczasowych zasadach.

W ramach projektowanych zmian planowane są także duże zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Przede wszystkim od stycznia 2021 r. zostanie podwyższony do kwoty 2 mln zł limit przychodów uprawniający do skorzystania z tej formy rozliczenia. Katalog podmiotów wyłączonych z możliwości rozliczania się w ryczałtem zostanie mocno ograniczony. Ponadto zaproponowano m.in. obniżenie stawek ryczałtu, czy też ujednolicenie stawki podatku dla najmu.