Cel nowelizacji

Nowelizacja ma na celu ułatwić funkcjonowanie jednostek w czasie epidemii. Jest ona odpowiedzią resortu na postulaty spółdzielni mieszkaniowych oraz innych jednostek, które nie mogą zorganizować posiedzeń i podejmować uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych z powodu dużej liczebności organów oraz obowiązujących ograniczeń. W rozporządzeniu Ministra Finansów z 31.3.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570) dodano w § 3 nowy ust. 4a, na mocy którego przedłużono istotne z punktu rachunkowości jednostek terminy.

Wprowadzone zmiany

Nowelizacja przedłużyła terminy zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych w przypadku:
1) spółdzielni mieszkaniowych – termin został wydłużony do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i odbycia walnego zgromadzenia,
2) innych jednostek (z wyłączeniem spółek handlowych: kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółek komandytowo-akcyjnych lub spółek z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej), które mają liczne organy zatwierdzające i nie mają możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – do 6 tygodni od dnia ustania tych przesłanek.

Przepisy weszły w życie z dniem 30.9.2020 r.