Minister przedstawił projekt nowelizacji dotyczący zmian w ustawie z 14.4.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 869 ze zm.).

Projekt zakłada wydłużenie zakazu sprzedaży nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państw (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) z obecnych 5 lat od dnia wejścia w życie ustaw, tj. od 30.4.2016 r., do 10 lat od tej daty.

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, będzie mógł wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności nieruchomości, innych niż wymienione w art. art. 2 ust. 1 (nieruchomości i ich części przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – na cele inne niż rolne, w szczególności na parki technologiczne, parki przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, lub nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych, lub domy, lokale mieszkalne, budynki gospodarcze i garaże wraz z niezbędnymi gruntami oraz ogródków przydomowych, nieruchomości rolnych o powierzchni do 5 ha), jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi.

Sprzedaż nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności nieruchomości bez zgody, w okresie 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy, ma być nieważna.

Ponadto nowelizacja zakłada zwiększenie obszaru, do którego zakaz ma nie obowiązywać z obecnych 2 ha do 5 ha.

Projekt skierowany został do konsultacji.