W wyniku zmiany zostanie poszerzony krąg podmiotów mogących, na podstawie zgody Ministra Sprawiedliwości, wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwać księgi wieczyste w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Obecnie na podstawie art. 364 ust. 8 KWU takie uprawnienie może uzyskać 25 kategorii podmiotów, takich jak np.: notariusze, Agencja Wywiadu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; organy Krajowej Administracji Skarbowej; Policja; Najwyższa Izba Kontroli.

Po zmianie nowymi uprawnionymi podmiotami będą także: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

Projekt znajduje się na etapie opiniowania.