W szczególności chodzi o zmianę przepisu art. 217 ustawy z 14.6.1960 r. – KPA.

KPA w zakresie możliwości wydawania przez organy zaświadczeń w sposób zautomatyzowany. Jak podnosi się w uzasadnieniu w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe w pełni zautomatyzowane wydawanie zaświadczeń przez organy administracji publicznej. W każdym, bowiem przypadku zaświadczenie musi być podpisane przez osobę do tego upoważnioną odręcznie lub elektronicznie, w zależności od wybranej formy zaświadczenia. W opinii projektodawcy w wielu przypadkach wydanie zaświadczenia nie wymaga ingerencji człowieka i może być maksymalnie uproszczone. Zaświadczenie jest, bowiem aktem wiedzy organu administracyjnego o pewnym stanie faktycznym lub prawnym, a stany te są w praktyce w większości proste. Wymóg opatrzenia zaświadczenia podpisem przyporządkowanym do osoby fizycznej – pracownika organu upoważnionego do wydawania zaświadczeń, jest w opinii projektodawcy zbyt restrykcyjny[1].

Projektodawcy wskazują, że zmiana KPA ma na celu usprawnienie procesu wydawania zaświadczeń. Cel ten zostanie osiągnięty przez: wprowadzenie do KPA możliwości opatrywania zaświadczeń w formie elektronicznej kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Byłby to dokument elektroniczny opatrzony automatycznie przez system teleinformatyczny, bez ingerencji człowieka, mechanizmem pozwalającym na zapewnienie autentyczności pochodzenia zaświadczenia oraz integralności zawartych w nim danych. Mechanizmem takim jest pieczęć elektroniczna. Efektem proponowanych zmian ma być możliwość zapewnienia większego stopnia automatyzacji procesu przetwarzania danych.

Projekt wymagać będzie dostosowania systemów teleinformatycznych do nowej usługi webservice.

[1] https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r97830136,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Kodeks-postepowania-administracyjnego-oraz-niekt.html