Na skutek uchwalenia i wejścia w życie w/w ustaw utraci moc obowiązującą dotychczasowa ustawa z 16.7.2004 r. ‒ Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.; dalej: PrTelekom). Ustawy mają na nowo uregulować kwestie związane z wykonywaniem gospodarczej działalności telekomunikacyjnej, m.in. w zakresie bezpieczeństwa sieci i usług oraz zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, wskazaniem kompetencji organów właściwych w sprawach komunikacji elektronicznej.

Przepisy wprowadzające nowelizują szereg przepisów aktualnie obowiązujących ustaw. Na jej podstawie ulegnie także zmiana definicji pojęcia łączności publicznej użyta przez ustawodawcę w ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.). W myśl obecnego brzmienia pod tym pojęciem należy rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów PrTelekom. Natomiast w myśl art. 14 ustawy – Przepisy wprowadzające zmieni to brzmienie na: sieci telekomunikacyjne oraz udogodnienia towarzyszące służące zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej.

Wnioskodawca nie określił, co należy rozumieć pod zwrotem „udogodnienia towarzyszące”.

Projekty są na etapie opiniowania.