W związku z brakiem porozumienia partnerów społecznych Rząd przedstawił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. W rozporządzeniu, przekazanym do opiniowania i uzgodnień zaproponowano na 2021 r.:

  • minimalne wynagrodzenie przysługujące pracownikom zatrudnionym na cały etat
     w wysokości 2 800 zł,
  • minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł.

Rozporządzenie to powinno zostać ogłoszone do dnia 15 września br. Najprawdopodobniej ww. stawki są ostateczne; nie ulegną one już zmianie.

Od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na dany rok zależna jest m.in. maksymalna wysokość odprawy, przysługującej pracownikom na podstawie art. 8 ustawy
z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników pracownikowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969; jest to 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę), a także stawki dodatku za pracę w porze nocnej (20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą godzinę pracy).

Odnośnie do wysokości odprawy należy jednak zauważyć, że u części pracodawców ten limit został obniżony przez art. 15gd ustawy z 2.3.2020 r. o rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm). Z przepisu tego wynika, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy w rozumieniu art. 3 KP określonego tą ustawą spadku obrotów gospodarczych lub określonego tą ustawą istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ograniczenie to stosuje się odpowiednio w przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji, z wyłączeniem umowy agencyjnej.

Źródło:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.