Z dniem 25.10.2018 r. wejdzie w życie ustawa z 13.9.2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1942). Ustawa zmienia przepisy ustawy z 8.6.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. poz. 1473; dalej: NajWynPracMedU) oraz przepisy ustawy z 10.5.2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1115).

Ustawa rozszerza zakres podmiotowy NajWynPracMedU o pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne.W załączniku do ustawy dla grupy pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, sprecyzowano również współczynnik pracy w wysokości 0,58.

Ponadto w przepisach ustawy wprowadzono maksymalny termin, do 15 czerwca każdego roku, na wydanie przez kierownika podmiotu leczniczego lub podmiot tworzący (w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych) zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego.

W ustawie przywrócono także stosowanie art. 12-12h ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym do końca roku 2020. Przepisy te dotycząc akredytacji podmiotów ubiegających się o przeprowadzanie kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych. Ustawa skraca także termin wejścia w życie przepisów dotyczących planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w ten sposób, aby plan taki mógł zostać sporządzony po raz pierwszy na rok 2019.

W ustawie sprecyzowano także przepisy dostosowujące, dotyczące określenia terminu zawarcia pierwszego porozumienia (lub zarządzenia, jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte) w sprawie sposobu podwyższania na dzień 1.7.2018 r. wynagrodzeń zasadniczych w podmiocie leczniczym w zakresie zmian wynikających z ustawy dotyczących pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, oraz pielęgniarek i położnych w zakresie zmiany ich współczynników pracy.